Povinně zveřejňované informace

Jakožto příspěvková organizace je Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9 povinna dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  a Vyhlášky č. 442/2006 Sb. zveřejňovat následující informace:

 1. Název: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, příspěvková organizace

 2. Důvod a způsob založení: Organizace byla zřízena s účinností ke dni 1. 7. 2000 Školským úřadem Praha 3 dne 23. 6. 2000. Rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 34007/2000-14 ze dne 1. 1. 2001 přešla organizace k 1. 1. 2001 do působnosti kraje Hlavní město Praha. Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 32/47 ze dne 24. 11. 2005 bylo schváleno sloučení Pedagogicko-psychologické poradny, Praha 3, Lucemburská 40, s Obvodní pedagogicko-psychologickou poradnou, Praha 9, U Nové školy 871, s tím, že nástupnickou organizací bude Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, a sídlem Praha 3, Lucemburská 40, s účinností od 1. 7. 2006. Hlavní účel a předmět činnosti organizace: Organizace poskytuje pro děti, žáky, studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků a studentů a při přípravě na budoucí povolání.
 1. Organizační struktura: V čele poradny stojí ředitelka se sídlem na Praze 3, Lucemburská 40. Poradna má detašované pracoviště Praha 9, U nové školy 871. V čele obou pracovišť stojí zástupci ředitelky. V poradně pracují psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovnice.

 2. Kontaktní spojení:
   • Kontaktní adresa: Lucemburská 40, Praha 3- 130 00
   • Úřední hodiny: po-čt; 8:00 – 16.30, pá: 8:00 – 14:00
   • Telefonní kontakt: Praha 3- 222 717 193, 222 714 077, 702 087 107
   • Praha 9- 266 312 530, 266 310 939
   • Internetové stránky: www.ppp3a9.cz
   • Adresa e-podatelny: poradna3@ppp3a9.cz, poradna@ppp9.cz
   • ID datové schránky: iwwmup3
   • Číslo účtu: 2002190003/6000, PPF Banka
   • IČ: 70835462
   • DIČ: CZ 70835462
 1. Dokumenty: Dokumenty koncepční, strategické a programové povahy k nahlédnutí u ředitelky.

 2. Žádosti o informace: Informace týkající se fungování poradny jsou poskytovány ředitelkou poradny telefonicky na tel. 222 717 193, 222 714 077, 702 087 107případně osobně na kontaktní adrese v úředních hodinách. Informace týkající se nabízených služeb jsou poskytovány dle spádové školy jednotlivými pracovníky poradny (kontakty naleznete v příslušných rubrikách).
 3. Příjem žádostí a další podání: Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání či obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze osobně na kontaktní adrese u ředitelky poradny po předchozí telefonické domluvě.
 4. Opravné prostředky: Revize bude probíhat na základě ustanovení § 16 b zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. O revizi závěrů vyšetření ve školském poradenském zařízení (zprávy z vyšetření nebo doporučení pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) může do 30 dnů od jejich obdržení požádat zletilý žák či jeho zákonný zástupce. Revizním pracovištěm je NPI ČR, pracoviště Novoborská 372, Praha 9 – Střížkov, 190 00.
 5. Formuláře: Viz. rubriky „formuláře ke stažení“
 6. Popisy postupů- návody: Postupy pro objednání naleznete v příslušných rubrikách
 7. Předpisy:
 1. Úhrady za poskytování informací: Informace jsou poskytovány bezplatně.

 2. Licenční smlouvy:

 3. Výroční zpráva: Výroční zpráva je k nahlédnutí zde

Výroční zpráva 2018 – 19

Výroční zpráva 2019 – 20