Činnost poradny

Jsme školské poradenské zařízení, které poskytuje psychologickou a speciálně pedagogickou péči dětem, žákům, studentům ve věku od 3 let do ukončení středoškolského studia nebo vyššího odborného vzdělávání, jejich zákonným zástupcům a učitelům mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol na území Prahy 3 a 9.

Zajišťujeme služby, které se týkají především psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky a intervenční činnosti. Zajišťujeme preventivně výchovnou péči.
Pomáháme při:

  • adaptačních nesnázích,
  • posuzování školní zralosti a připravenosti,
  • výukových obtížích,
  • vztahových problémech v rodině i ve školním prostředí,
  • volbě vhodné vzdělávací cesty a profese,
  • řešení obtíží v oblasti rizikového chování,
  • péči o nadané žáky,
  • péči o žáky z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,

Poradenské služby jsou klientům poskytovány bezplatně, zpoplatněny jsou pouze nadstandardní činnosti.