Prevence rizikového chování

Rizikové chování (dříve např. sociálně patologické jevy) je chování, v jehož důsledku dochází k nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost.

Mezi rizikové chování patří:

  • násilí a šikana,
  • rizikové chování v kyberprostoru, netolismus a kyberšikana,
  • záškoláctví,
  • extrémně rizikové sporty a rizikové chování v dopravě,
  • rasismus a xenofobii,
  • negativní působení sekt,
  • sexuální rizikové chování,
  • závislostní chování (adiktologie),
  • okruh poruch a potíží spojených se syndromem CAN,
  • poruchy příjmu potravy.

 

Na prevenci můžeme nahlížet jako na soubor intervencí, jejichž cílem je zamezit či snížit výskyt a šíření rizikového chování.  Blíže o tom, jak vypadá efektivní prevence na školách, se lze dočíst zde: http://www.nuv.cz/t/co-je-skolska-primarni-prevence-rizikoveho-chovani/co-je-efektivni-ve-skolske-primarni-prevenci.